Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Виховна робота

 

 

Організація виховної та позакласної роботи в школі

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ГОЛОВНА МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В 2019/2020 НАВ. РОЦІ

 

В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій втілилася самобутність народу.

Нині під впливом національно-патріотичних виховних традицій народу поступово відроджується національно-патріотична  система виховання, функціонування якої відповідає таким реаліям сьогодення, як перехід України на ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави.

Концепція національно-патріотичного виховання, Концепція громадянського виховання, Основні орієнтири виховання, закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну,

художньо – естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна мета:

• забезпечити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання особистості в умовах розвитку української державності та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки;
• виховання здорової нації;
• формувати особистісні риси громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин – патріот – гуманіст, сім’янин» 
• підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
• удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• розвиток учнівського самоврядування.

 

Основні завдання:

·    Формування національно-патріотичної  свідомості, любові до рідної землі, свого народу.

·    Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

·    Формування духовності й духовної культури; цінностей роду, родини, родинного співжиття, що передбачає бережливе родинне ставлення до дитини, збереження фізичного здоров’я і плекання душі молодого покоління України, розвиток творчої особистості учня, організацію його життя в школі, як у здоровій сім’ї.

·    Формування духовності й духовної культури; цінностей роду, родини, родинного співжиття, що передбачає бережливе родинне ставлення до дитини, збереження фізичного здоров’я і плекання душі молодого покоління України, розвиток творчої особистості учня, організацію його життя в школі, як у здоровій сім’ї.

·    Розвиток у дітей та молоді допитливості, інтелекту, кмітливості, потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями самостійно їх здобувати; формування пізнавальних інтересів, активності, культури розумової праці; вироблення позитивних мотивів і відповідального ставлення;

·    Формування правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві.

·    Вироблення інтелігентного й відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров’я; розвиток потреби в здоровому способі життя; гармонійне поєднання духовного, фізичного та психічного здоров’я.

·    Вироблення свідомого ставлення до праці, розвиток потреб у творчій праці; формування працелюбності особистості.

·    Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

·    Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

·    Розвиток учнівського самоврядування.

·    Співпраця з громадськими організаціями.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

• виховання духовної культури особистості;

• виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

• збагачення народних традицій, звичаїв;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносини з природою;

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

• доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Загально визначені цінності виховання особистості:

·       Виховання патріотизму;

·       Громадянське виховання;

·       Превентивне виховання;

·       Ціннісне  ставлення до себе;

·       Ціннісне  ставлення до сім'ї, родини, людей;

·       Ціннісне  ставлення особистості до суспільства і держави;

·       Ціннісне  ставлення до праці;

·       Ціннісне  ставлення до природи;

·       Ціннісне  ставлення до культури і мистецтва.