Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Конституція ШР

 

КОНСТИТУЦІЯ

Шкільної Республіки

Теплодарської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Розділ І. Загальні засади

 

Стаття 1. Шкільна Республіка (далі ШР) — само­стійне, добровільне демократичне об'єднання учнів Теплодарської  ЗОШ  І – ІІІ ст. 

Стаття 2. У своїй діяльності ШР керується Конституцією України, Законом Ук­раїни Про освіту, даною Конституцією, Декларацією прав дитини, Статутом школи.

Стаття 3. ШР сприяє роз­витку творчої особистості учнів, захищає їх права, а та­кож забезпечує набуття соціального досвіду, формуван­ня особистісних рис громадян України, здатних до свідо­мого суспільного вибору. Сприяє  формуванню активної позиції кожної особистості, досвіду творчої со­ціальної діяльності, рис соціального партнерства, виробленню вмінь та навичок співробітництва в умовах пер­винних дитячих колективів.

Органи самоврядування ШР відповідають за свою діяльність перед колективом школи (учні, вчителі, тех. працівники, батьки). Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є їх головним обов'язком.

Стаття 4. Головні завдання органів самоврядування:

·  захист інтересів учнів;

·  забезпечення виконання Конституції України, Ста­туту школи;

·  сприяння навчальній, науково-дослідній, творчій, спортивній діяльності;

·  створення об'єднань, клубів за інтересами;

·  проведення наукових заходів, спортивних свят;

·  сприяння професійній орієнтації учнів;

·  сприяння становленню іміджу школи як закладу для обдарованої людини.

Стаття 5. У своїй діяльності органи учнівського само­врядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів і педагогів.

Стаття 6. Органи самоврядування безпосередньо взає­модіють з адміністрацією, науково-методичними об'єд­наннями педагогів, технічними службами школи, батьків­ським комітетом, Радою у справах неповнолітніх у мікрорайоні школи.

Стаття 7. Функціонування органів учнівського само­врядування здійснюється згідно з його структурою.

Стаття 8. Учнівське самоврядування має представницько-комунарську структуру. Складається зі старост  5-11кл., які при організації конкретної справи створюють тимчасовий штаб для її проведення. По завершенню справи штаб самоліквідується.

Стаття 9. Конституція ШР має найвищу силу. За­кони та інші документи приймаються на основі Консти­туції України і повинні відповідати їй.

Стаття 10. Шкільними символами є Прапор, Герб і Гімн школи.

Герб ШР виконаний у кольорах державного прапору, прапору міста Одеси – обласного центру та міста Теплодара. Герб має форму овальної медалі, як символ високих досягнень учнів.

Елементи герба:

·  Вінок з квітів – символ єдності, багатогранності та різносторонності учнів школи.

·  Книга – символ знань.

·  Закладинки книги – у чотирьох кольорах, що відображають героїчний дух (червоний), чисту душу (білий), розум і процвітання (жовтий), організованість і непохитність (синій).

·  Сонце – символ життєвої сили, добробуту.

·  Окантовка гербу – жовто-блакитні стрічки, символ патріотизму, національної ідентичності.

Прапор ШР – прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, розділене на 4 рівні вертикальні частини – червону, білу, жовту та синю, на червоній частині – герб Шкільної Республіки Теплодарської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Кольори прапора – відгербові.

·  Червоний — символ хоробрості, мужності, великодухості, любові, вогню, теплоти.

·   Білий (срібло) — символ чистоти, невинності, вірності, надійності та доброти.

·   Жовтий (золотаво-жовтий) — символ сонячної енергії, добробуту, сили, врівноваженості та процвітання.

·   Синій (блакитний) – символ організованості, непохитності, ідеалізму, сили духу.

Гімн ШР – пісня «Україна - це ти!» на слова Тіни Кароль і Миколи Бровченка та музику Тіни Кароль.

Опис символів школи та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менш як двома третинами від складу Парламенту.

 

Розділ II. Права та обов'язки учнів

 

Стаття 11. Усі учні є рівними у своїх правах.

Стаття 12. Кожен учень має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому пока­ранню.

Стаття 13. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пе­реконань.

Здійснення цих прав може бути обмежене в інтересах громадського порядку з метою запобігання злочинам, для охорони здоров'я учнів, захисту репутації, прав ін­ших людей, або для підтримки авторитету школи.

Стаття 14. Учні школи мають право на свободу об'єд­нання у дитячі організації, об'єднання за інтересами, клуби.

Заборона діяльності об'єднань здійснюється лише рішенням Ради школи.

Стаття 15. Учні школи зобов'язані дотримуватись правил для учнів.

Стаття 16. Учні мають право брати участь у шкіль­них справах, шкільних референдумах, вільно обирати і бути обраними до класних і шкільних органів самовряду­вання.

Стаття 17. Кожен учень має право на вільний розви­ток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, школою, в яких забезпечується вільний і всебічний розвиток його особистості.

Стаття 18. Кожен зобов'язаний не заподіювати шко­ди шкільному майну, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 19. Кожен зобов'язаний підтримувати та по­силювати авторитет школи, шанувати її символи.

Стаття 20. Права і свободи учнів і вчителів захища­ються Радою школи.

Стаття 21. Кожному гарантуються права і обов'язки. Кожен має право на правову допомогу.

Стаття 22. Ніхто не зобов'язаний виконувати зло­чинні розпорядження чи накази.

Стаття 23. Кожен учень зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України, Конвенції про права дитини, Конституції Шкільної  Республіки.

 

Розділ III. Вибори. Референдум

 

Стаття 24. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми демократії.

Стаття 25. Право голосу на виборах і референдумах мають учні 5-11-х класів, викладачі та адміністрація школи.

Стаття 26. Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і відбуваються на основі даної Конституції.

Стаття 27. Шкільний референдум призначається шкільним парламентом або Президентом школи відповідно до їхніх повноважень.

Шкільний референдум проголошується за учнівською ініціативою на вимогу не менше як 100 учнів 5-11-х класів за умови, що зібрано не менше, ніж 5-10 підписів у кожному класі.

Стаття 28. Вибори і референдум проходять згідно з Законом «Про вибори».

 

Розділ IV. Парламент школи

 

Стаття 29. Парламент школи є законодавчим органом шкільного самоврядування учнів Теплодарської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Стаття 30. Парламент школи складається зі старост  5-11-х кл.,  що обираються шляхом голосування під час проведення класних зборів 5-11-х класів терміном на один рік.

Стаття 31. Чергові вибори членів парламенту відбуваються у другий тиждень вересня.

Стаття 32. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання парламенту проводяться двічі на місяць. Також парламент може збиратися позачергово для вирішення поточних питань.

Стаття 33. Члени парламенту мають право вільного висловлювання.

Стаття 34. Повноваження членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту

Стаття 35. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

·  складення повноважень за особистою заявою;

·  переходу до іншої школи;

·  відкликання класом свого представника до складу парламенту;

·  у разі закінчення школи;

·  за рішенням парламенту школи.

Стаття 36. Присяга члена парламенту: «Я, (ім'я: прізвище), обраний учнями Теплодарської ЗОШ І – ІІІ ст.  до парламенту Шкільної Республіки, присягаюся і зобов’язуюся усіма своїми діями підносити авторитет школи, відстоювати права учнів, додержуватися Конституції ШР та Статуту школи, виконувати свої обов'язки сумлінно, гідно та в інтересах учнів школи».

Стаття 37. Парламент школи працює на засіданнях які проходять відкрито.

Стаття 38. Повноваження шкільного парламенту:

·  прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

·  внесення пропозицій до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та дозвілля;

·  участь у складанні річного плану роботи школи;

·  внесення пропозицій до органів міського самоврядування;

·  координація роботи класів, доведення до класів завдань роботи парламенту;

·  забезпечення усунення Президента школи з поста в порядку особливої процедури (імпічменту)

·  надання згоди на призначення Президентом школи прем’єр – міністра;

·  здійснення контролю за діяльністю самоврядування класів;

·  призначення та припинення повноваження членів  виборчої комісії;

·  призначення чергових та позачергових виборів до  органів самоврядування.

Парламент встановлює:

·   порядок використання шкільної символіки;

·   рекомендує адміністрації до нагороди учнів.

Стаття 39. Парламент може вносити зміни до Кон­ституції в межах порядку, передбаченого Конституцією ШР.

Стаття 40. Член парламенту може звернутись із за­питанням до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов'я­зана повідомити про результати вирішення питання.

Стаття 41. Парламент школи має повноваження зі свого складу створювати тимчасові штаби для проведення конкретної справи. По завершенню справи штаб самоліквідується.

Стаття 42. Парламент школи затверджує структуру класного самоврядування.

Стаття 43. Президент може достроково припинити повноваження окремих членів Парламенту якщо:

·  більше 2-х разів без поважної причини не з’явився на засідання парламенту;

·  не здійснює контроль за роботою самоврядування свого класу;

·  не приймає участі в роботі ШП та ШР.

 

Розділ V. Президент

 

Стаття 44. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Стаття 45. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого вибор­чого права шляхом закритого онлайн голосування терміном 1-3 роки.

Стаття 46. Президентом школи може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учас­ником шкільних справ, не порушує правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу, не має шкідливих звичок та підтримує здоровий образ життя .

Стаття 47. Одна й та сама особа не може бути Пре­зидентом школи більше ніж два строки підряд.

Стаття 48. Чергові вибори Президента школи прово­дяться у перший тиждень жовтня.

У разі дострокового припинення повноважень Прези­дента школи вибори нового проводяться протягом 30 днів з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента школи вста­новлюється Законом «Про вибори».

Стаття 49. Новообраний Президент школи вступає на пост не раніше ніж через 7 днів після офіційного ого­лошення результатів виборів, з моменту складення при­сяги на засіданні Парламенту школи.

Стаття 50. Президент школи складає присягу: «Я, (ім'я та прізвище), обраний учнями та вчителями Теплодарської ЗОШ І – ІІІ ст.  Прези­дентом школи, заступаючи на цей великий пост, урочи­сто присягаю і зобов'язуюсь всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати права учнів, додержуватися Конституції Шкільної  Республіки.

Сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосун­ків між вчителями та учнями школи.

Виконувати свої обов'язки в інтересах шкільного ко­лективу, підносити авторитет рідної школи».

Президент школи, обраний на позачергових виборах, складає присягу у дводенний строк після офіційного ого­лошення результатів виборів.

Стаття 51. Президент школи:

·  висуває кандидатури на посади Прем’єр-міністра та Секретаря ШП до розгляду та затвердження Парламентом ШР;

·  вносить на розгляд парламенту питання, що турбу­ють учнів школи;

·  має право брати участь у роботі педагогічних рад;

·  має право ініціювати зміни, щодо покращення навчан­ня та дозвілля учнів;

·  скликає чергові засідання ШП;

·  бере участь у роботі тимчасових штабів;

·  не має права передавати свої повноваження іншим особам;

·  координує діяльність класів;

·  має право «вето» щодо рішень парламенту;

·  приймає рішення з питань учнівського самовря­дування незалежні від рішень адміністрації школи;

·  представляє шкільне самоврядування у місті;

·  призначає референдум щодо змін Конституції;

·  призначає позачергові вибори до шкільного Парла­менту у строки, встановлені цією Конституцією;

·  підписує закони, прийняті Парламентом школи.

Стаття 52. Президент може бути усунений у разі:

·  відставки;

·  неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

·  усунення з поста в порядку імпічменту;

·  закінчення школи.

Стаття 53. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю (50% + 1) Парламенту.

Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається Парламентом школи не менш як 3/4 від складу парламенту.

Стаття 54. У разі дострокового припинення повнова­жень Президента школи відповідно до статей 52, 53 цієї Конституції виконання обов'язків Президента школи пе­рекладається на прем'єр-міністра.

 

Розділ VI. Прем’єр-міністр та секретар

 

Стаття 55. Прем'єр-міністр та Секретар призначаються Президентом школи за згодою більш ніж 1/2 від складу Парламенту.

Стаття 56. Прем'єр-міністр керує роботою Тимчасових штабів, спрямовує їх на виконання Плану роботи Парламенту школи.

Стаття 57. Секретар веде протоколи засідань ШП. Здійснює контроль за складом ШП та присутністю членів ШП на засіданнях Парламенту.

Стаття 58. Прем'єр-міністр та секретар мають право заявити Президентові школи про свою відставку.

Стаття 59. Відставку прем'єр-міністра та секретаря ініціює Президент або ШП у разі не виконання ними своїх обов’язків.

Стаття 60. Прем'єр-міністр та секретар мають право подати Пре­зидентові школи заяву про відставку у разі:

·  неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

·  усунення з поста в порядку висунення недовіри ШП;

·  закінчення школи.

 

Розділ VIІ. Тимчасові штаби

 

Стаття 61. Тимчасові штаби є виконав­чим органом. Вони  відповідають перед Президентом школи та підконтрольно-підзвітні  Парла­менту школи.

Стаття 62. До складу тимчасового штабу входять:

·  Президент

·  Прем'єр-міністр;

·  старости класів та їх заступники;

·  зацікавлені та ініціативні учні школи.

Стаття 63. Тимчасові штаби призначаються ПШ за згодою більш ніж 1/2 від складу Парламенту.

Стаття 64. Тимчасові штаби:

вживають заходи щодо забезпечення прав і свобод учнів;

здійснюють виконання заходів та справ за напрямками Основних орієнтирів виховання та Концепції НПВ;

організовують позакласну роботу учнів.

Стаття 65. Тимчасові штаби у межах своєї компетенції висувають ініціативи щодо постанов і розпоряджень, які є обо­в'язковими до виконання.

Стаття 66. Тимчасові штаби складають свої повнова­ження по завершенню справи та звітують перед ШП.

Стаття 67. Виконавчу владу у класах здійснюють класні збори.

 

Розділ VІII. Класне самоврядування

 

Стаття 68. Класне самоврядування є правом кожно­го класу школи.

Стаття 69. Класні збори – найвищий виконавчий орган класу, який збирається за потребою але не рідше 1-го разу на місяць.

До компетенції класних зборів належить розгляд питань:

·  планування роботи класу

·  заохочення або покарання окремих учнів

·  обговорення діяльності класу, шляхів покращення роботи класу.

Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті на засіданнях ШП.

Головою зборів є староста.

Стаття 70. Форма та структура самоврядування кла­су затверджується на засіданні ШП.

Стаття 71. Органи класного самоврядування забез­печують:

·  виконання Конституції ШР та законодавчих документів ШП;

·  законність і правопорядок додержання прав і сво­бод учнів;

·  виконання Основних орієнтирів виховання та Концепції НПВ;

·  звітність класу про свою роботу;

·  взаємодію з іншими класними органами самовряду­вання.

Стаття 72. Права класного самоврядування захища­ються ПШ

Стаття 73. Органи класного самоврядування підконт­рольні Президенту ШР та ПШ.

 

Розділ IХ. Внесення змін до Конституції ШП

 

Стаття 74. Законопроект про внесення змін до Кон­ституції інколи може бути поданий до Парламенту Пре­зидентом школи або не менш як третиною членів ШП.

Стаття 75. Законопроект про внесення змін до Кон­ституції затверджується загальношкільним референду­мом, який призначається Президентом школи.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Парламенту наступного скликання.

Стаття 76. Законопроект про внесення змін до Кон­ституції школи, який розглядався Парламентом школи і не був прийнятим, може бути поданий до Парла­менту школи не раніше ніж через 3 місяці з дня прий­няття рішення щодо цього законопроекту.

Парламент школи протягом строку своїх повнова­жень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції школи.

Стаття 77. Право законодавчої ініціативи мають всі учасники навчального процесу школи:

·  Класне самоврядування

·  Шкільний парламент

·  Президент, Прем’єр-міністр, Секретар

·  Викладачі та адміністрація школи

 

Розділ X. Прикінцеві положення

 

Стаття 78. Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття.

Стаття 79. День прийняття Конституції Шкільної Республіки є шкільним святом.

 

              15 грудня 2016 р.

 

              Президент ШР                                                                                                 Ольга Копач